ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah platnosti

Toto prohlášení o ochraně údajů informuje uživatele této webové stránky na adrese www.aswo.com v souladu se základním nařízením o ochraně údajů, spolkovým zákonem o ochraně soukromí a zákonem o telemedii (německý zákon o telekomunikacích a médiích) o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů společností Aswo International Service GmbH, Riesweg 1, 31036 Eime,

tel .: + 49 (0) 5182 970-0, fax: + 49 (0) 5182 970 510, e-mail: info@aswo.com.

Jsme velmi citliví na vaše obavy ohledně ochrany osobních údajů a nakládáme s vašimi osobními údaji, kde je můžeme shromažďovat na základě zákonného povolení nebo vašeho osobního souhlasu, důvěrně a v souladu s právními předpisy.

Odpovědná osoba / úředník pro ochranu údajů

Za nakládání a ochranu osobních údajů v naší společnosti jsou odpovědní jednatelé Sebastian Aschitsch a Markus Pastor, tel .: +49 (0) 5182 970-0, e-mail: datenschutz@aswo.com

Přijali vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti vašich osobních údajů. Týká se to také zpřístupnění údajů neoprávněným osobám. Shromážděné osobní údaje budou co nejméně a nezbytné a budou co nejdříve pseudonymizovány. Naše technická zařízení a IT aplikace jsou přednastaveny tak, aby shromažďovaly pouze data, která jsou nezbytná pro účely zpracování.

Plníme svou odpovědnost za hlášení a informování v případě porušení údajů podle článku 33 GDPR.

Jmenovali jsme externího úředníka pro ochranu údajů, jehož kontaktní údaje jsou následující: Dr. Jörn Voßbein (UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG), Nützenberger Straße 119, 42115 Wuppertal.

Osobní data

Vaše osobní údaje jsou veškeré informace, které vás používají k identifikaci a které lze vysledovat zpět k vám, například

 • Vaše jméno
 • Vaše domovská adresa
 • Vaše emailová adresa
 • Vaše telefonní číslo

Osobní údaje budou shromažďovány, používány a / nebo předávány třetím stranám pouze v případě, že je to pro tento účel nezbytné, má-li o to legitimní zájem nebo je to povoleno zákonem nebo pokud byl dán váš předchozí souhlas.

 

Zpracování

Zpracování vašich údajů může také provádět externí zpracovatel údajů, který bychom na základě smlouvy zavázali shromažďovat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny.

Náš externí zpracovatel údajů nám poskytne záruku řádného zpracování dat a bude stejně jako my uchovávat záznamy o svých zpracovatelských činnostech.

Sběr dat při návštěvě našeho webu

V případě čistě informačního použití našich webových stránek, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo nám neposkytnete jiné informace, shromažďujeme pouze data, která váš prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „Soubory protokolu serveru“). Když navštívíte náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom vám mohli web zobrazit:

 • náš navštívený web
 • datum a čas přístupu
 • množství dat odeslaných v bajtech
 • zdroj / odkaz, ze kterého jste se dostali na stránku
 • použitý prohlížeč
 • použitý operační systém
 • použitá adresa IP (pokud je to použitelné: v anonymní podobě)

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. K přenosu nebo jinému použití dat nedochází. Vyhrazujeme si však právo zkontrolovat soubory protokolu serveru později, pokud by nastaly konkrétní důvody, které opouštějí předpoklad nezákonného použití.

Účel uchovávání osobních údajů

Vaše data budou uložena a zpracována pouze za účelem splnění vaší žádosti o smluvní partnerství a pro provedení a zpracování smluvního vztahu s vámi. Vaše údaje mohou být rovněž předány třetí straně za účelem uzavření vaší objednávky, zejména za dodání zboží (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR).

Zpracování může také proběhnout, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na nás vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR) nebo pro ochranu oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana (čl. 6 odst. 1 (f) GDPR) nebo pokud jste udělili souhlas se zpracováním pro konkrétní účel (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Soubory cookie

Aby byla návštěva našeho webu atraktivní a umožnila používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po skončení relace prohlížeče, tj. Po ukončení prohlížeče (tzv. Relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (soubory cookie třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají v konkrétním rozsahu konkrétní informace o uživateli, jako jsou data prohlížeče a umístění a hodnoty IP adres. Trvalé soubory cookie jsou automaticky odstraněny po určitém časovém období, které se může lišit v závislosti na souboru cookie.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány jednotlivými námi používanými cookies, je zpracování prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR, abychom chránili naše legitimní zájmy v co nejlepší funkčnosti webové stránky a také v zákaznická a efektivní příprava návštěvy webu.

Vezměte prosím na vědomí, že vášmu prohlížeči můžete dát pokyn, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a můžete se rozhodnout je přijmout jednotlivě nebo vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně. Každý prohlížeč se liší ve způsobu, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookie.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud cookies nebudou akceptovány, může být funkčnost našich stránek omezena.

Žádost / Kontakt

Osobní údaje budou shromažďovány, když se s námi spojíte (např. Kontaktním formulářem nebo e-mailem). Z každého kontaktního formuláře uvidíte, která data jsou v tomto případě shromažďována. Tato data jsou uložena a použita výhradně pro zodpovězení vašeho dotazu nebo pro kontaktní účely a související technickou správu. Právní zásada zpracování údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vaší otázky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Pokud je váš kontakt zaměřen na plnění smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR.

Vaše data budou automaticky vymazána po konečném zpracování vaší žádosti, pokud je z okolností zřejmé, že dané skutečnosti jsou definitivně objasněny, není nutné další zpracování (například v souvislosti s uzavřením smlouvy se smluvní stranou) a pokud neexistují zákonné povinnosti skladování.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány, pouze pokud je to nezbytné pro zpracování vaší žádosti a provedení nebo zpracování vaší objednávky, a je to v našem zájmu nebo je nezbytné v rozsahu povoleném zákonem.

Další nebo pozdější zpracování osobních údajů se provádí, pouze pokud je nový účel slučitelný s původním účelem.

Vaše práva týkající se vašich uložených osobních údajů / informací, oprav, námitek, výmazů a stížností

Pokud tyto informace ještě nemáte a výslovně požadujete, do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti vám poskytneme bezplatné informace o tom, odkud pocházejí vaše osobní údaje, komu můžeme tyto informace zaslat, za jakým účelem a za jak dlouho zpracováváme data. Zpoždění lze prodloužit o další dva měsíce s ohledem na složitost a počet obdržených žádostí. Na požádání vám můžeme poskytnout naše informace a zaslat vám vaše data v elektronické podobě nebo na papíře.

Pokud s námi nejsou v rozporu žádné povinnosti týkající se uchovávání nebo uchovávání vašich údajů (např. Uchovávání dat), legitimní zájmy nebo zákonné povinnosti, máte právo opravit nesprávná data a zablokovat nebo vymazat vaše osobní údaje. Právo na výmaz existuje, i když již není nutné ukládat vaše data.

Pokud k uchovávání a zpracování vašich osobních údajů dochází na základě oprávněného zájmu, který sledujeme my nebo třetí strana, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku, pokud vaše oprávněné zájmy převáží naše nebo zájmy třetí strany.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze v omezené formě, pokud jste vyjádřili nesouhlas s přesností vašich osobních údajů nebo je naše zpracování nezákonné.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo - bez ohledu na jakýkoli jiný správní nebo právní opravný prostředek - odvolat se k dozorčímu orgánu, zejména v členském státě vašeho bydliště, v místě vašeho bydliště práce nebo místo, kde k předpokládanému porušení došlo.

Právo na přenositelnost dat

Pokud to bude výslovně vyžadováno, předáme vaše osobní údaje - které jste nám poskytli - jiné osobě, kterou jste jmenovali, a poskytneme je ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.