Privacybeleid

Toepassingsgebied

Deze verklaring inzake gegevensbescherming informeert de gebruikers van deze website op www.aswo.com in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU, de [Duitse] federale wet op privacygevoelige gegevens [Bundesdatenschutzgesetz] en de [Duitse] telemediawet [Telemediengesetz], over de aard, het toepassingsgebied en de doeleinden van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door Aswo International Service GmbH, Riesweg 1, 31036 Eime,
tel.: + 49 (0) 5182 970-0, fax: + 49 (0) 5182 970 510, contact form.

We hechten veel waarde aan uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke regelgeving indien we deze mogen verzamelen op basis van een wettelijke toestemming of uw persoonlijke toestemming

Verwerkingsverantwoordelijke / Functionaris voor gegevensbescherming

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in ons bedrijf, zijn de algemeen directeuren Sebastian Aschitsch en Markus Pastor, tel.: +49 (0) 5182 970-0, contact form.

Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit verwijst tevens naar het ontoegankelijk maken van gegevens voor onbevoegde personen. We zullen zo min mogelijk persoonsgegevens verzamelen en uitsluitend indien dat noodzakelijk is, en we zullen deze persoonsgegevens zo snel mogelijk pseudonimiseren. Onze technische apparaten en IT-applicaties zijn zodanig voorgeprogrammeerd dat alleen gegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn voor de doeleinden van verwerking

We voldoen aan onze verplichtingen inzake melding en informatie in geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens overeenkomstig artikel 33 AVG.

We hebben een externe Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld waarvan de contactgegevens als volgt zijn: Dr. Jörn Voßbein (UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG),
Nützenberger Straße 119, 42115 Wuppertal [Duitsland].

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die worden gebruikt om u te identificeren en die naar u kunnen worden herleid, zoals

 • uw naam
 • uw thuisadres
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, gebruikt en/of doorgegeven aan derden indien dat noodzakelijk is voor de doeleinden, een gerechtvaardigd belang dient of van rechtswege is toegestaan, of indien uw voorafgaande toestemming is gegeven.

Verwerker

De verwerking van uw gegevens kan ook worden uitgevoerd door een externe gegevensverwerker, die we middels een overeenkomst opdracht zouden geven om uw persoonsgegevens uitsluitend te verzamelen, verwerken en gebruiken in overeenstemming met onze instructies.

Onze externe gegevensverwerker zal ons de garantie van een gegevensverwerking volgens de regels garanderen en zal, zoals wij dat ook doen, een register bijhouden van zijn/haar verwerkingsactiviteiten.

Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als u uitsluitend informatief gebruik maakt van onze website, d.w.z. dat u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, zullen we uitsluitend de gegevens verzamelen die uw browser naar onze server stuurt (de zogenoemde “serverlogbestanden”). Als u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch gezien noodzakelijk voor ons zijn om u de website te kunnen tonen:

 • onze bezochte website
 • datum en tijdstip waarop u de website heeft geopend
 • hoeveelheid gegevens die zijn verzonden in bytes
 • bron/koppeling vanaf waar u de pagina heeft bereikt
 • gebruikte browser
 • gebruikt besturingssysteem
 • gebruikt IP-adres (indien van toepassing in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6(1)(f) AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. Er vindt geen doorgifte of ander gebruik van de gegevens plaats. We behouden ons echter wel het recht voor om de serverlogbestanden op een later tijdstip te controleren, indien er concrete redenen zijn om een illegaal gebruik te vermoeden.

Doeleinden voor de opslag van persoonsgegevens

Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de uitvoering van uw verzoek om een contractueel samenwerkingsverband en ten behoeve van de uitvoering en verwerking van de contractuele relatie met u. Uw gegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven om uw order, met name de levering van goederen aan u, te verwerken (artikel 6(1)(b) AVG).

Verwerking kan ook plaatsvinden als dat nodig is om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting (artikel 6(1)(c) AVG) of om gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde te beschermen (artikel 6(1)(f) AVG) of als u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking voor een specifiek doel (artikel 6(1)(a) AVG)

Cookies

Alleen sessie-cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Uw browser geeft toegang tot deze bestanden en verwijdert ze automatisch wanneer u uw browser sluit. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.
Gangbare browsers bieden instellingsopties om geen cookies toe te staan. Het activeren van dergelijke instellingen kan van invloed zijn op het functioneren van deze website.

Vragen / Contact

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijv. door een contactformulier of e-mailbericht). Op elk contactformulier kunt u zien welke gegevens in dat geval worden verzameld. Deze gegevens worden opgeslagen en uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden of voor contactdoeleinden en de daarbij behorende technische administratie. Het rechtsbeginsel voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang in het beantwoorden van uw vraag overeenkomstig artikel 6 (1)(f) AVG. Als uw contact ten doel heeft een overeenkomst uit te voeren, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking te vinden in artikel 6(1)(b) AVG.

Uw gegevens worden automatisch verwijderd na de laatste verwerking van uw verzoek, indien uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat de feiten definitief zijn toegelicht, dat er geen verdere verwerking is vereist (bijvoorbeeld in geval van het aangaan van een overeenkomst met een contractpartner) en indien er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden slechts opgeslagen zolang dat noodzakelijk is voor de verwerking van uw verzoek en de uitvoering of verwerking van uw order, en voor zover dit in ons belang is of noodzakelijk is voor zover de wet dat toestaat.

Verdere of latere verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats indien het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Uw rechten met betrekking tot uw opgeslagen persoonsgegevens / Informatie, rectificatie, bezwaar, wissing en bezwaar

Als u nog niet over deze informatie beschikt en u daarom uitdrukkelijk verzoekt, zullen we u binnen een maand na de ontvangst van uw verzoek gratis informatie verstrekken over waar uw persoonsgegevens vandaan komen, aan wie we de gegevens kunnen doorgeven en voor welke doeleinden en gedurende welke termijn wij de gegevens verwerken. Voornoemde termijn kan met twee maanden worden verlengd vanwege de complexiteit van verzoeken en het aantal verzoeken dat we ontvangen. Op uw verzoek kunnen we u onze informatie verstrekken en u uw gegevens elektronisch of op papier toesturen.

Tenzij verplichtingen tot opslag of bewaring van uw gegevens (zoals dataretentie), gerechtvaardigde belangen of wettelijke verplichtingen ons dat verhinderen, heeft u het recht om onjuiste gegevens te (laten) rectificeren en om uw persoonsgegevens te blokkeren of te verwijderen. U heeft een recht op gegevenswissing indien de opslag van uw gegevens niet langer nodig is.

Indien de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking, op voorwaarde dat uw gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan die van ons of van voornoemde derde.

We kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend in een beperkte vorm verwerken als u bezwaar heeft gemaakt tegen de juistheid van uw persoonsgegevens of als onze verwerking ongeoorloofd is.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht - onverminderd enig ander administratief of rechtsmiddel - om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplaats of de plaats waar de vermeende inbreuk plaatsvond.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien u daarom uitdrukkelijk verzoekt, geven we uw persoonsgegevens - die u aan ons heeft verstrekt - door aan een andere, door u aangewezen verwerkingsverantwoordelijke, en stellen we de gegevens in een gestructureerde, veelvoorkomende en machineleesbare indeling beschikbaar.

 

 

Legal Notice  |  Privacy verklaring